Menu
Winkelwagen

Algemene voorwaarden MSB

Artikel 1 – Definities

1. Factuurdatum: de datum die vermeld staat op de factuur. Indien er geen factuurdatum is vermeld, geldt de dag waarop geleverd wordt als factuurdatum.

2. Koper: de rechtspersoon of natuurlijke persoon die met verkoper een koopovereenkomst aangaat en zich daarbij verplicht tot het uitvoeren van haar plicht die is overeengekomen.

3. Levertijd: de tijd die wordt aangegeven door MS Bedden waarbinnen de een of meerdere producten geleverd worden bij de koper.

4. MS Bedden: de verkoper, gevestigd aan de Rijnlaan 62 A, 3522 BP te Utrecht, die een koopovereenkomst aangaat met de koper. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 64973158.

5. Producten: de producten en de daarbij behorende diensten die MS Bedden aan de koper levert.

6. Schriftelijk: per e-mail, SMS of WhatsApp.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Op alle aanbiedingen, offertes, facturen en andere verbintenissen die MS Bedden aangaat, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

2. Andere voorwaarden dan de voorwaarden van MS Bedden worden door MS Bedden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Indien een situatie zich voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is opgenomen, dan is de gesloten overeenkomst leidend. Indien deze niet voor een oplossing zorgt, dan zijn gemaakte schriftelijke afspraken leidend.

4. Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig, ongeldig of vernietigd is, blijven de overige bepalingen van kracht.

 

Artikel 3 – Offertes en aanbiedingen

1. Alle aanbiedingen gedaan door MS Bedden zijn vrijblijvend en zijn in ieder geval geldig zolang haar voorraad strekt.

2. Tenzij een andere termijn wordt vermeld, hebben de offertes en aanbiedingen van MS Bedden een geldigheidsduur van 14 dagen. De termijn vangt aan op de factuurdatum.

3. Gewichten, maten, afbeeldingen  en beschrijvingen die voorkomen in de aanbiedingen en offertes van MS Bedden dienen slechts als indicatie voor de te leveren producten en deze binden MS Bedden dan ook niet.

4. Het aanbod dat MS Bedden doet wordt ten alle tijden afgestemd op de wensen, voorkeuren en gegevens die de koper aandraagt. MS Bedden mag er hierbij van uit gaan dat de wensen, voorkeuren en gegevens juist zijn.

5. Indien blijkt dat de wensen, voorkeuren en/of gegevens onjuist zijn, dan is de offerte van MS Bedden niet bindend.

6. Tenzij in de overeenkomst anders is overeengekomen vallen vervoerswerkzaamheden, hijswerkzaamheden, het laden en lossen en werkzaamheden van derden niet onder de offerte die MS Bedden verstrekt.

7. Indien blijkt dat er (schrijf)fouten in de offerte staan, dan is MS Bedden niet gebonden aan de offerte.

 

Artikel 4 – De overeenkomst

1. De overeenkomst tussen MS Bedden de koper komt tot stand op het moment dat MS Bedden voor de koper de bestelbon invult en de koper akkoord gaat met de bestelbon door zijn handtekening te plaatsen op de bestelbon.

2. MS Bedden is gerechtigd om bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling te verlangen van de koper. De aanbetalingssom is minimaal 30% van de hoofdsom.

3. Op het moment dat de prijs wijzigt na het sluiten van de overeenkomst, blijft de overeengekomen prijs tussen beide partijen in stand.

4. Indien blijkt dat er fouten staan in de overeenkomst, dan is MS Bedden niet gebonden aan de overeenkomst.

5. Indien MS Bedden afhankelijk is van gegevens van de koper en zij deze niet tijdig ontvangt waardoor de overeenkomst niet kan worden uitgevoerd, dan is zij gerechtigd om de overeenkomst op te schorten tot het moment dat zij de benodigde gegevens ontvangen heeft.

 

Artikel 5 – Betalingsvoorwaarden

1. Prijzen als genoemd in aanbiedingen, offertes, facturen en andere verbintenissen van MS Bedden zijn vermeld in Euro’s en inclusief BTW.

2. Voordat MS Bedden bij de koper het product aflevert, dient voor betaling te zijn zorggedragen door de koper, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

3. Andere betalingsvoorwaarden kunnen door partijen worden overeengekomen, maar deze zijn slechts geldig indien dit schriftelijk is overeengekomen.

4. Indien er andere betalingsvoorwaarden zijn overeengekomen, zoals is genoemd in het voorgaande lid, dan wordt de factuur naar de koper toegezonden. MS Bedden start niet met het uitvoeren van de overeenkomst tot het moment dat de aanbetaling door MS Bedden is ontvangen.

5. De factuur dient te worden betaald binnen tien dagen na ondertekening van de factuur of opdrachtbevestiging, tenzij schriftelijk iets anders is overeengekomen.

6. Indien de koper de factuur niet binnen de termijn van tien dagen voldoet, is deze automatisch in verzuim zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is.

7. Indien de koper niet of niet volledig binnen de termijn van tien dagen betaalt, is zij een contractuele boete van 2% per maand verschuldigd aan MS Bedden.

8. Indien MS Bedden extra kosten moet maken om ervoor te zorgen dat de koper haar betalingsverplichting alsnog geheel of gedeeltelijk nakomt, worden deze (buiten)gerechtelijke (proces- en/of incasso)kosten geheel in rekening gebracht bij de koper.

9. Indien blijkt dat er sprake is van meerwerk, dan is MS Bedden gerechtigd om dit onderdeel van de overeenkomst te wijzigen en het meerwerk in rekening te brengen bij de koper.

 

Artikel 6 – Eigendomsvoorbehoud

1.Totdat alle vorderingen van MS Bedden op de koper volledig door de koper zijn betaald, blijven alle geleverde producten het eigendom van MS Bedden.

2. Tot het moment dat de eigendomsoverdracht heeft plaatsgevonden, is de koper niet bevoegd om de geleverde producten van MS Bedden te verkopen, af te leveren, te vervreemden en/of te verhandelen. Tevens mogen de producten niet verpand worden en zijn derden niet gerechtigd om rechten te vestigen op de producten.

3. De producten van MS Bedden die onder het eigendomsvoorbehoud vallen worden door de koper zorgvuldig en op een verantwoordelijke wijze bewaard.

4. De producten die onder eigendomsvoorbehoud bij de koper aanwezig zijn, kunnen door MS Bedden teruggenomen worden indien de koper de factuur niet op tijd in zijn geheel of gedeeltelijk voldoet.

 

Artikel 7 – Levertijd

1. Termijnen die MS Bedden en de koper overeenkomen zijn nimmer fatale termijnen.

2. Op het moment dat de overeenkomst gesloten wordt, geeft MS Bedden een indicatie van de levertijd van de een of meerdere bestelde producten.

3. Indien door overmacht of een onvoorziene omstandigheid de termijn van levering overschreden dreigt te worden, dan doet MS Bedden hiervan zo snel mogelijk mededeling bij de koper. De koper gunt MS Bedden een nieuwe, redelijke levertijd om alsnog na te komen. De termijn duurt in ieder geval niet langer dan de termijn die is overeengekomen op de factuur.

4. Indien de nieuwe levertermijn door MS Bedden niet gehaald wordt, dan is de koper gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden of op te schorten zonder dat tussenkomst van een rechter daartoe vereist is.

 

Artikel 8 – Levering

1. Bij het aangaan van de overeenkomst komen beide partijen een plaats, datum en tijdstip van levering overeen.

2. Op de datum en het tijdstip van levering zorgt de koper ervoor dat de plaats van levering vrijgemaakt is van obstakels en andere verhinderingen zodat MS Bedden conform overeengekomen kan leveren.

3. Indien bij levering gebruik moet worden gemaakt van een kraan, lift- of tilsysteem, dan komen de kosten daarvan in rekening bij de koper.

4. Indien er schade ontstaat omdat er gebruik wordt gemaakt van een kraan, lift- of tilsysteem, dan komt de schade voor rekening van voor degene die verantwoordelijk is voor het gebruik van de machine, tenzij het deze persoon niet kan worden aangerekend.

5. Indien blijkt dat er bij levering horizontale of verticale problemen ontstaan waardoor niet op de afgesproken plaats geleverd kan worden, dan komen extra kosten die gemaakt worden zodat alsnog kan worden geleverd, voor de rekening van de koper. Eventuele annuleringskosten komen in dit geval ook voor de rekening van de koper.

6. De plaats, datum en het tijdstip van levering worden schriftelijk richting de koper bevestigd.

7. Indien de koper op de afgesproken plaats, datum en tijdstip niet aanwezig is voor levering, worden door MS Bedden extra bezorgkosten in rekening gebracht.

8. De koper is gerechtigd om de overeengekomen plaats, datum en/of het tijdstip te wijzigen indien dit schriftelijk en tot 24 uur voor levering gebeurt.

9. Indien de koper weigert de producten bij levering in ontvangst te nemen, dan worden bezorg- en leveringskosten alsmede kosten voor opslag in rekening gebracht bij de koper.

10. Op het moment dat er door MS Bedden feitelijk geleverd wordt aan de koper, gaat het risico over op de koper.

11. Indien de koper het product bij MS Bedden afhaalt, dan wordt het product uitsluitend afgehaald bij het hoofdmagazijn. Bij de afname controleert de koper het product op eventuele gebreken en beschadigingen.

12. Schade of gebreken die ontstaat/ontstaan nadat het product is afgenomen door de koper, komen voor rekening van de koper.

13. Restafval dat vrijkomt bij de levering zoals plastic, karton en andere soort verpakkingen worden door de bezorgers niet meegenomen. De koper draagt er zorg voor dat dit afval op correcte wijze wordt afgevoerd en weggehaald.

14. MS Bedden heeft de mogelijkheid om de producten in fasen te leveren, tenzij dit schriftelijk tussen beide partijen is overeengekomen. De fasen worden afzonderlijk gefactureerd en deze facturen worden beschouwd als afzonderlijke facturen.

 

Artikel 9 – Overmacht en aansprakelijkheid

1. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: ziekte- en arbeidsverlof, transport- en vervoersbelemmeringen, belastingverhogingen of andere verhogingen die voortvloeien vanuit de overheid, leveranciersproblemen, natuurrampen, brand- en stormschade en andere onvoorziene omstandigheden. 

2. Op het moment dat er sprake is van overmacht, dan meldt MS Bedden dit zo snel mogelijk aan de koper.

3. Indien zich een overmachtssituatie voordoet die MS Bedden niet kan worden aangerekend, dan is MS Bedden niet aansprakelijk voor eventuele schade die uit de overmacht voortvloeit.

4. Indien de overmacht langer voortduurt dan drie maanden, dan zijn beide partijen gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden.

5. MS Bedden is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, gederfde winst en gevolgschade.

6. Indien de koper een consument is, dan vervalt de aansprakelijkheid jegens MS Bedden binnen de termijn van een jaar.

7. De uit te keren schade is in ieder geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag of het bedrag dat door de verzekeraar van MS Bedden wordt uitgekeerd.

 

Artikel 10 – Annulering

1. Bij een annulering maakt de koper schriftelijk aan MS Bedden duidelijk dat zij haar verplichtingen, die voortvloeien uit de overeenkomst, niet meer zal nakomen.

2. Schade die MS Bedden bij een annulering oploopt, brengt zij in rekening bij de koper. Bij annulering is de koper een schadevergoeding van 30% over de hoofdsom verschuldigd aan MS Bedden.

3. Het schadepercentage, zoals genoemd in het voorgaande lid, staat vast tenzij de koper kan aantonen dat de ontstane schade groter of kleiner is dan het percentage.

4. Indien MS Bedden genoodzaakt is om de verplichtingen uit de overeenkomst te annuleren, biedt zij de koper aan om een alternatief product uit de collectie te verkrijgen. Het product heeft een maximale meerwaarde van 10% en over dit product wordt door MS Bedden geen meerprijs gerekend.

 

Artikel 11 – Reclame

1. Reclames worden door MS Bedden in behandeling genomen indien zij schriftelijk en binnen één dag na levering bij MS Bedden zijn ingediend.

2. De koper gunt MS Bedden een redelijke termijn van 15 dagen om de klacht af te handelen.

3. MS Bedden krijgt van de koper de gelegenheid om het product naar aanleiding van de klachten te onderzoeken, te herstellen of op redelijke wijze te vervangen.

4. Reclamering door de koper zorgt er nimmer voor dat haar (betalings)verplichtingen worden opgeschort.

 

Artikel 12 – Garanties

1. Aan de koper wordt door MS Bedden op geleverde goederen een garantietermijn van twee jaar beschikbaar gesteld.

2. In het eerste jaar komen alle onderzoeks- en reparatietijdkosten, alsmede lever- en voorrijkosten voor rekening van MS Bedden indien er sprake is van een gegronde klacht en er conform artikel 10 op juiste wijze is gereclameerd.

3. In het tweede en laatste jaar van de garantietermijn komen de kosten, zoals genoemd in het voorgaande lid, voor een derde voor de rekening van MS Bedden.

4. De garantieregeling van deze bepaling is niet van toepassing op afgeprijsde showmodellen.

5. Schade ontstaan door onzorgvuldige hantering, wijzigingen aan het product, reparaties en/of herstelwerkzaamheden aan het product die niet zijn uitgevoerd door MS Bedden, vallen niet onder de garantiebepaling van dit artikel.

 

Artikel 13 – Slotbepalingen

1. Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Indien er sprake is van een verschil, dan stuurt MS Bedden altijd aan op het zoeken van een geschikte oplossing tussen partijen onderling.

3. Mocht blijken dat er tussen partijen geen regeling in der minne mogelijk is of partijen komen niet tot een oplossing, dan buigt de daartoe bevoegde rechter zich over het geschil.

4. MS Bedden is gerechtigd om de algemene voorwaarden te wijzigen. Zij doet hiervan mededeling aan de koper.

5. Indien de voorwaarden gewijzigd worden, dan gelden de voorwaarden waaronder de overeenkomst gesloten is.Versie september 2019